Touris

Li gade m
Mwen gade l
Mwen souri

M di l bonjou
Li pa reponn
M wen di l nanmèd
Li souri..

Ala bèt sòt se touris…


©Jean Dany Joachim


 
Designer/webmaster: Kristophe Diaz
 
Coordinator: Jean-Dany Joachim